កម្មវិធីបញ្ជាដឹកនាំជ្រាបទឹក

4

ជាទូទៅនៅក្នុងគម្រោងដែលត្រូវបានប្រើភ្លើងបំភ្លឺក្រៅដូចជាភ្លើងបំភ្លឺតាមផ្លូវ, ភ្លើងបំភ្លឺប្រវត្តិសាស្ត្រ, ប្រអប់ពន្លឺក្រៅ, សញ្ញាឈប់រថយន្តក្រុង, ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវរូងក្រោមដី, ភ្លើងបំភ្លឺរុករករ៉ែ, ពន្លឺទឹកជំនន់ជាដើម


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: Mar-29-2018
WhatsApp Online Chat !