കയറാത്ത നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡ്രൈവറുകൾ

4

സാധാരണയായി പോലുള്ള തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്തിക്കാൻ സ്മോക്കിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് പദ്ധതി,, ലാൻഡ്മാർക്ക് ലൈറ്റിംഗ്, സ്മോക്കിംഗ് വെളിച്ചം ബോക്സ്, ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അടയാളം, തുരങ്കം ലൈറ്റിംഗ്, ഖനനം ലൈറ്റിംഗ്, വെള്ളപ്പൊക്കം വെളിച്ചം, മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുന്ന


സമയം പോസ്റ്റ്: മാർ-൨൯-൨൦൧൮
WhatsApp Online Chat !