විදුලි සැපයුමක්

2

සාමාන්යයෙන් ගෘහස්ථ නාලිකාව ලිපි, ගෘහස්ථ ප්රදර්ශනය හා ගෘහස්ථ ආලෝකය කොටුව තුළ භාවිත කළා. ද එවැනි එසේ මත කර්මාන්ත ශාලා ස්වයංක්රීයකරණය, වෛද්ය උපකරණ, වාණිජ මුළුතැන් ගෙයක්, කැරකෙන දොරටු, ස්වයංක්රීය බාධකයක් දොරටුව, ක්රීඩා යන්ත්රය සහ අනෙකුත් ක්ෂේත්ර, භාවිතා කල හැක.


පළ කාලය: මාර්තු-29-2018
WhatsApp Online Chat !