ජලය කාන්දු නොවන මඟ පෙන්වූ රියදුරු

4

සාමාන්යයෙන් එළිමහන් ආලෝකකරණය ව්යාපෘතිය, එවැනි වීදි ලාම්පු ලෙස, සන්ධිස්ථානීය ආලෝකකරණය, එළිමහන් ආලෝකය කොටුව, බස් නැවතුම් ලකුණක්, උමං ආලෝකකරණය, පතල් ආලෝකකරණය, ගංවතුර ආලෝකය, ආදිය භාවිතා


පළ කාලය: මාර්තු-29-2018
WhatsApp Online Chat !